نام و نام خانوادگی
ردیف نام نام خانوادگی تخصص
 1   دکتر احمد   امین   متخصص قلب و عروق فلوشیپ نارسائی قلب  جزئیات...
 2   دکتر سپیده   تقوی   متخصص قلب و عروق فلوشیپ نارسائی قلب  جزئیات...
 3   دکتر نسیم   نادری   متخصص قلب و عروق فلوشیپ نارسائی قلب  جزئیات...
 4   دکتر عطا   فیروزی   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن  جزئیات...
 5   دکتر حمید رضا   صنعتی   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن  جزئیات...
 6   دکتر فرشاد   شاکریان   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن  جزئیات...
 7   دکتر رضا   کیانی   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن  جزئیات...
 8   دکتر علی   زاهد مهر   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن  جزئیات...
 9   دکتر محسن   معدنی   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن  جزئیات...
 10   دکتر نیلوفر   سمیعی   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی  جزئیات...
 11   دکتر مژگان   پارسائی   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی  جزئیات...
 12   دکتر مریم   خرمشاهی   متخصص قلب و عروق  جزئیات...
 13   دکتر محمد   تقی پور   متخصص قلب و عروق  جزئیات...
 14   دکتر پریدخت   نخستین داوری   فوق تخصص قلب اطفال  جزئیات...
 15   دکتر امین   مهدوی   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن  جزئیات...
 16   دکتر سید رضا   موسوی   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن  جزئیات...
 17   دکتر مهدیه   آقا بابائی   متخصص قلب و عروق  جزئیات...
 18   دکتر حمزه   حبیبی   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن  جزئیات...
 19   دکتر مهدی   مسیبی   متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن  جزئیات...
 20   دکتر احسان   وزیریان   متخصص قلب و عروق  جزئیات...